Реклама от asia.kz: Интернет-магазин детских товаров
Большой ассортимент детских товаров для детей и их родителей. Цены вас приятно удивят. 8 777 087 08 17 whatsapp, наталья
kids.asia.kz

"Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ғаббас Жұмабаев атындағы Боровской орта мектебі" ММ

 

Мектеп директоры: Утеулина Нургуль Жумадиловна

Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі

Әрбір ата-ана өз перзентінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, Отанының сүйікті және кішіпейіл азаматы болып жетілуін қалайды. Ата-ана перзентінің жақсы азамат болып жетілуі үшін өз отбасында балаларын тәрбиелеудің нәзік жақтарының зандылықтарын білуі шарт. Сыйластық, түсіністік, үлкенжауапкершіліксезімдері бар отбасы – бақыттыотбасы. Бақыттыотбасындағанаата-анажәне олардың өзарақатынасымазмұнды, берілгентәрбиесенімдіжәненегізді.

Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы – туған ұясы, өз отыныңбасындағытәрбиесі, тілі. Қазақтың: «Баланың бас ұстазы – ата-ана», «Балапанұяда не көрсе, ұшқандасоныіледі» – дегендей, есікіріп, тілішығабастасымен-ақбаланыбайсалды, ұғымпаз, тілалғышетіпбаулығанжөн.

Қайхалықболмасынүмітінеңалдыменұрпағыменбайланыстырады. Міне, сондықтан да:

«Ана – үйдіңберекесі,

Бала үйдің – мерекесі.

Бұтағыменағашсымбатты,

Ұрпағыменадамқымбатты.

ала болсаң балғындай бол.

Айналаңа қорғандай бол» –

дегенқағиданыберікұстағаната-бабаларымызөзұрпағынадам – дегенатаққалайықетіпөсірудімақсатеткен. Ата-анатәрбиеберудеата-бабамыздыңсалт-санасы, әдет-ғұрпындажүргізілгенүлгі-өнегесініңмәнісізор. Отбасытәрбиесіндеәкенің де, ананың да орныбөлек. Әке мен ана – баланыңалғашқы ұстазы. Адамзатбаласыананыңмейірлімейірінеқанып, әкеөсиеттерін тыңдап өссеғанатәрбиеліотбасынаншыққаныкөпкетанытады.

Ана – бала тәрбиесіндегіерекшетұлға. Дана Абай бабамызқазақәйелінің, ананыңотбасындағыорнынерекшежырлайды. Жалпы, «Адам бойындағыбарлық қасиеттер ананың ақ сүтіменжаралған» – дегенғұламалықойдытаратакеле, осы қасиеттіңміндеттітүрдетәрбиеленуітуралыайтады.

Тәрбиеніңнегізі «ананыңәлдиінен» басталадыемеспе? Анатәрбиесіұлылықдәнінсебеді. Тәрбиеліанадан – тәрбиелі бала өсіп шығады. Сонғыжылдарыотбасында, қоғамда ер адамдардың, әкелердің рөлі төмендегендей. Бұғанкейдезаманды да кінәләпжатамыз. Әрине, бала тәрбиесіндегіәкеніңорныбөлек, әсірессе, ер бала тәрбиесінде. Әкеніңқатаңталабын, тәрбиесінкөрген бала ертең қоғамда да өзотбасында да шешушітұлға бола алады. Кавказ халықтарында: «Нағызжайлыорын: қылышқа – қынабы, отқа – шырағы, ер жігітке – өзүйі» – дегентамашанақылсөз бар.

ҚазақстанРеспубликасыныңАтаЗаңыңда «Балаларынақамқорлықжасаужәнеолардытәрбиелеу – ата-ананыңтабигиқұқығы, әріпарызы» -делінсе, «Қазақстан – 2030» бағдарламасында: «Әкелер мен аналардың, аталар мен әжелердіңөзбалалары мен немерелерінесонауалысболашақта, оларбіздіңжасымызғажеткенкездеқандайкүйдекөргімізкеледі…» – делініп, ұрпақтағдырыайтылады. Бала – ата-анасыныңигіістерініңжалғастырушысы, болашағы. Бала тәрбиесі – ата-анаүшінкүрделі де, жауаптыміндет. Жасшыбықиілгішболса, жасадам да сондай жақсыға да жаманға да бірдейбейімболатыныбаршымызға мәлім. Ата-ананың үйіндегі әрекетібалаларыныңкөзалдындаөтеді, сондықтанжақсы, жаманәдетіміздіңбала тәрбиесінеықпалызор. Әрбірата-ана – өзініңбаласынОтанғапайдалы, өзінемейірімді, еңбекқор, адамгершілігі мол адаметіптәрбиелеугехалықалдында да, мемлекеталдында да жауапты. Бірде-бірата-ананың бала тәрбиесіненемқұрайдықарауғаеркіжоқ. Егердеол, бала өсірудеқатежіберсе, осалдықбайқатса, қартайғандаопықжейтіні, өкінішкеұрынатынынаешбірдәлелдепжатудықажететпейтінақиқат. Бала тәрбиесітуралысөзболғанда: «Баланы жастан» – дегенхалық даналығын ұмытуға ешкімнің хақысы жоқ.

Сондықтан, «Бала жас, әліешнәрсенібілмейді, өсекелербәрітүсінеді» – депқарау – барып тұрған қателік. Бала тәрбиесі – әр сағат, әркүнсайынтынымсызжүргізілеберетін аса жауапты, күрделі процесс. Тәрбиеотбасынанбасталады, оны қоғамдықтәрбиеніңқандайсаласыболса да алмастыраалмайды. Атақты қазақақыныҚасымАманжоловөзініңжарынаарнағанбірөлеңінде:

«Отбасы –шағынмемлекет,

Мен – президент, сен – премьер» – дегені бар.

Отбасы – еңүлкен, мықты тәрбиеошағы, шағынмемлекет. Отбасыныңнегізібаланыөміргекелтіруғанаемес, оны мәдени- әлеуметтік ортаның құндылығын қабылдату, ұрпақтың, ата-бабалардың, ұлылардыңақыл-кеңестәжірібиесінбойынасіңіру, қоршаған орта, адамзатқа, өзқоғамынапайдалыетіптәрбиелеу. Үлкен ұрпақтыңтәжірібиесі, өмірдегібеделі, ақыл-кеңестері, ата-ананыңөзборышынмүлтіксізорындауы, бір-бірін құрметтеуі – үлкентәрбиемектебі. Бала дүниегекелгенненбастапата-ананыңықпалындаболып, бағытберушітәрбиемектебіненнәралады. Өзотбасында бала ата-ананыңқамқорлығына, шексізсүйіспеншілігінебөленіп, әке мен ананың жақсылығы мен дәулетінің қызығын көріпқанақоймай, адамгершілік, әдеп-инабаттағылымдарыналуы, олардымеңгеріпіс- жүзіндеқолдануыынта мен ықылас, қайрат пен қажырететінжолынанөтугетиіс.

«Қатты тәртіп көрсе бала күнінде,

Өнермен қуантады түбінде.

Бала ненібілсежастан, ұядан –

Өле-өлгеншесонытанырқиядан.

Өнер – білім берем десеңбасынан,

Бероқуғабалалардыжасынан,

Жақсы-жаманболса, бала – соларда» – деп ХІ ғасырдаЖүсіпБаласағұнайтқандай, ата-аналарбалаларыныңжекеерекшеліктерінжаскүнінентанып, соған қарай бағыт-бағдар тәрбиеберудіңмаңызыерекше.

Отбасындағытәрбиеніңкереметі – баланыеңбекке баулу. Ол – адамдықкемелденудіңнегізі. Еңбекетебілмегеннемесе оны жеккөргенадамныңотбасыберекеліболмайды. Ежелгі Рим философы Гораций айтқандай: «Өміреңбексізештенебермейді.» Сондықтан: отбасындағы да, қоғамдық ортадағы да тәрбиедебалалардыеңбекетебілуге, еңбексіз бос отыраалмайтындайсезімгетәрбиелеубастынысанаболуытиіс. Сонда ғанаотбасымүшелелеріарасындағықарым-қатынаста әдеп-инабат, адалдық пен ақпейілдікүстем бола алады. Бүгінгітаңдаата-анасықасындаболса да қадір-қасиетіне жете алмай, ұлдарымызмаскүнемдік пен нашақорлыққа бой алдырып, қыздарымызшылымшегіп, жеңіл жүрістерге түсуі отбасындағы тәрбиенің дұрыс жолға қойылмауының айғағы.

Шариғатта да алтын ұя – отбасыжоғарыбағаланып, оны бала тәрбиелепөсіруінебіріншідәрежелімәнберілген. Ойткені: «Балалар – ата-аналарқолынаберілгенаяулы аманат» Бұлғажайыпқұдайшылдықанықтаманыжадыдаұстаубылайтұрсын, әрүйдіңмандайшасынаіліпқоютұрарлық. Баланы өздігінен өмір сүруге мүлдеқабілетсізнәрестекезіненбастапбақыттыбалалықшақ, жекешаңырақкөтергенгедейінгіжастықжолдарыөтетінотбасынбақыттыжағалауынбеткеалып, өмір – айдынындажүзіп бара жатқан қайыққа теңесек, оныңқосескегі – әке мен ана дер едік.

Блок для главной
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Блок для главной
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Блок в центре
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Объявление от Asia.kz:
Интернет-магазин детских товаров

Большой ассортимент детских товаров для детей и их родителей. Цены вас приятно удивят. 8 777 087 08 17 whatsapp, наталья

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
Блок справа
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Блок справа
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Реклама:
Ремонт окон в алматы любой сложности
Ремонт окон в алматы любой сложности
Реклама от Asia.kz:
Качественный ремонт пластиковых окон любой сложн  

Качественный ремонт пластиковых окон в алматы любой сложности замена замков ручек уплотнительной резины подоконники отливы стеклопакеты москитные сетки быстро качествено работаем без выходных установка доводчиков монтаж демонтаж москитные сетки отливы
 

remontokon.kz  
 
Картриджи, тонер, принтеры, расходные материалы  

Картриджи, тонер, принтеры, расходные материалы по низким ценам
 

westlan.kz  
 
Софосбувир т.+7(747)1234 601  

Софосбувир. Тел 8 747 1234 601. Даклатасвир. Ледипасвир в рк и снг. Бесплатная доставка по казахстану. Снг. Гарантия.
 

sofosbuvir.asia.kz  
 
Пожаловаться на сайт